Список слов на тему "Животные" на английском языке с переводом и транскрипцией.


Слово Перевод Транскрипция Озвучка
adder гадюка ['ædə] Брит.:    Амер.:
alligator аллигатор ['æligeitə] Брит.:    Амер.:
alpaca альпака [æl'pækə]
American black bear барибал [əˈmerɪkən blæk bɛə]
anaconda анаконда [,ænə'kɔndə]
ant муравей [ænt] Брит.:    Амер.:
anteater муравьед [ˈæntiːtə]
antelope антилопа ['æntiləup] Брит.:    Амер.:
ape обезьяна [eip] Брит.:    Амер.:
Arctic fox песец [ˈɑːktɪk fɔks]
asp гадюка, аспид [æsp]
aurochs зубр [ˈɔːrɔks]
baboon бабуин, павиан, бабуин [bə'bu:n] Брит.:    Амер.:
badger барсук ['bæʤə] Брит.:    Амер.:
bat летучая мышь [bæt] Брит.:    Амер.:
bear медведь [bɛə] Брит.:    Амер.:
beaver бобр ['bi:və] Брит.:    Амер.:
bee пчела [bi:] Брит.:    Амер.:
beetle жук ['bi:tl], ['bi:t(ə)l] Брит.:    Амер.:
billy goat козёл [ˈbɪlɪ gəʊt]
bison бизон ['baisn] Брит.:    Амер.:
blackbird дрозд ['blækbə:d] Брит.:    Амер.:
blackcock тетерев [ˈblækkɒk]
boa удав ['bəuə] Брит.:    Амер.:
boar боров [bɔ:] Брит.:    Амер.:
budgie волнистый попугайчик ['bʌʤi] Брит.:    Амер.:
bug клоп [bʌg] Брит.:    Амер.:
bull бык [bul] Брит.:    Амер.:
butterfly бабочка ['bʌtəflai] Брит.:    Амер.:
buzzard канюк ['bʌzəd] Брит.:    Амер.:
calf теленок [ka:f] Брит.:    Амер.:
camel верблюд ['kæm(ə)l] Брит.:    Амер.:
canary канарейка [kə'nɛəri] Брит.:    Амер.:
cat кошка,кот [kæt] Брит.:    Амер.:
caterpillar гусеница ['kætəpilə] Брит.:    Амер.:
cavy морская свинка [ˈkævɪ]
cayman кайман [ˈkeɪmən]
chameleon хамелеон [kə'mi:ljən] Брит.:    Амер.:
chamois серна ['ʃæmwa:], ['ʃæmi]
cheetah гепард ['tʃi:tə] Брит.:    Амер.:
chicken курица, цыпленок ['tʃikin] Брит.:    Амер.:
chimpanzee шимпанзе [,tʃimpən'zi:] Брит.:    Амер.:
chinchilla шиншилла [tʃin'tʃilə]
chipmunk бурундук ['tʃipmʌŋk]
cobra кобра ['kəubrə] Брит.:    Амер.:
cock петух [kɔk] Брит.:    Амер.:
cockroach таракан ['kɔkrəutʃ] Брит.:    Амер.:
coon енот [ku:n]
cougar пума ['ku:gə]
cow корова [kau] Брит.:    Амер.:
coyote койот ['kɔiəut] Брит.:    Амер.:
crane журавль [krein] Брит.:    Амер.:
crawfish рак ['krɔ:fiʃ]
crayfish рак ['kreifiʃ]
crocodile крокодил ['krɔkədail] Брит.:    Амер.:
crow ворона [krəu] Брит.:    Амер.:
cuckoo кукушка ['kuku:], ['ku'ku:], [,ku'ku:] Брит.:    Амер.:
deer олень [diə] Брит.:    Амер.:
desman выхухоль [ˈdesmən]
dingo динго ['diŋgəu]
dinosaur динозавр ['dainəusɔ:] Брит.:    Амер.:
dog собака [dɔg] Брит.:    Амер.:
dogfish морская собака [ˈdɔgfɪʃ]
donkey осёл ['dɔŋki] Брит.:    Амер.:
duck утка [dʌk] Брит.:    Амер.:
duckbill утконос [ˈdʌkbɪl]
duckling утенок ['dʌkliŋ]
eagle орел ['i:gl] Брит.:    Амер.:
echidna ехидна [ɪˈkɪdnɪ]
elephant слон ['elifənt] Брит.:    Амер.:
elk лось [elk]
falcon сокол ['fɔ:lkən] Брит.:    Амер.:
fallow-deer лань [ˈfæləʊ dɪə]
ferret хорёк ['ferit] Брит.:    Амер.:
flamingo фламинго [flə'miŋgəu] Брит.:    Амер.:
fly муха [flai] Брит.:    Амер.:
fox лисица [fɔks] Брит.:    Амер.:
frog лягушка [frɔg] Брит.:    Амер.:
gazelle газель [gə'zel] Брит.:    Амер.:
gecko геккон [ˈgekəʊ]
gibbon гиббон [ˈgɪbən]
giraffe жираф [ʤi'ra:f] Брит.:    Амер.:
glutton росомаха ['glʌtn]
gnat комар, москит [næt] Брит.:    Амер.:
gnu гну [nu:]
goat коза, козел [gəut] Брит.:    Амер.:
goose гусь [gu:s] Брит.:    Амер.:
gorilla горилла [gə'rilə] Брит.:    Амер.:
grass snake медянка, уж [grɑːs sneɪk]
grasshopper кузнечик ['gra:s,hɔpə]
grizzly гризли ['grizli]
ground squirrel суслик [graʊnd ˈskwɪrəl]
guinea pig морская свинка [ˈgɪnɪ pɪg]
hamadryas baboon гамадрил
hamster хомяк ['hæmstə] Брит.:    Амер.:
hare заяц [hɛə] Брит.:    Амер.:
hawk ястреб [hɔ:k] Брит.:    Амер.:
he-goat козёл [hiː gəʊt]
hedgehog ёж ['heʤhɔg] Брит.:    Амер.:
hen курица [hen] Брит.:    Амер.:
heron цапля ['her(ə)n] Брит.:    Амер.:
hippopotamus гиппопотам [,hipə'pɔtəməs]
hog свинья [hɔg] Брит.:    Амер.:
horse конь, лошадь [hɔ:s] Брит.:    Амер.:
hyena гиена [hai'i:nə] Брит.:    Амер.:
iguana игуана [,igju'a:nə]
jaguar ягуар ['ʤægjuə] Брит.:    Амер.:
kangaroo кенгуру [,kæŋgə'ru:] Брит.:    Амер.:
kid козленок [kid] Брит.:    Амер.:
kitten котенок ['kitn] Брит.:    Амер.:
koala коала [kəu'a:lə]
ladybird божья коровка ['leidibə:d]
lama лама ['la:mə]
lamb ягненок [læm] Брит.:    Амер.:
lark жаворонок [la:k] Брит.:    Амер.:
least weasel ласка [liːst wiːzl]
leech пиявка [li:tʃ] Брит.:    Амер.:
lemming лемминг ['lemiŋ]
lemur лемур ['li:mə]
leopard леопард ['lepəd] Брит.:    Амер.:
lion лев ['laiən] Брит.:    Амер.:
lizard ящерица ['lizəd] Брит.:    Амер.:
lobster лобстер, омар ['lɔbstə] Брит.:    Амер.:
lynx рысь [liŋks]
macaque макака [mə'ka:k]
magpie сорока ['mægpai] Брит.:    Амер.:
mallard кряква ['mæləd] Брит.:    Амер.:
mammoth мамонт ['mæməθ] Брит.:    Амер.:
manatee ламантин [,mænə'ti:]
mandrill мандрил [ˈmændrɪl]
marmoset мартышка ['ma:məuzet]
marmot сурок ['ma:mət]
marten куница ['ma:tin]
mole крот [məul] Брит.:    Амер.:
mollusc моллюск ['mɔləsk]
mongoose мангуст ['mɔŋgu:s]
monitor lizard варан [ˈmɔnɪtə ˈlɪzəd]
monkey обезьяна ['mʌŋki] Брит.:    Амер.:
moose амер. лось [mu:s] Брит.:    Амер.:
moth моль [mɔθ] Брит.:    Амер.:
mouse мышь [maus], [mauz] Брит.:    Амер.:
muskrat выхухоль, ондатра [ˈmʌskræt]
musquash ондатра [ˈmʌskwɔʃ]
nanny goat коза [ˈnænɪ gəʊt]
narwhal нарвал ['na:w(ə)l]
nightingale соловей ['naitiŋgeil] Брит.:    Амер.:
nutria, coypu нутрия [ˈnjuːtrɪə ˈkɔɪpuː]
octopus осьминог ['ɔktəpəs] Брит.:    Амер.:
okapi окапи [əʊˈkɑːpɪ]
opossum опоссум [əˈpɔsəm]
ostrich страус ['ɔstritʃ] Брит.:    Амер.:
otter выдра ['ɔtə] Брит.:    Амер.:
owl сова [aul] Брит.:    Амер.:
ox вол, бык [ɔks] Брит.:    Амер.:
panther пантера ['pænθə] Брит.:    Амер.:
parrot попугай ['pærət] Брит.:    Амер.:
partridge куропатка ['pa:triʤ] Брит.:    Амер.:
peacock павлин ['pi:kɔk] Брит.:    Амер.:
penguin пингвин ['peŋgwin] Брит.:    Амер.:
pheasant фазан ['feznt] Брит.:    Амер.:
pig свинья, поросенок [pig] Брит.:    Амер.:
pigeon, dove голубь [ˈpɪʤɪn dʌv]
platypus утконос ['plætipəs]
polar bear белый медведь [ˈpəʊlə bɛə]
polar fox песец [ˈpəʊlə fɔks]
polecat хорёк ['pəulkæt]
pony пони ['pəuni] Брит.:    Амер.:
porcupine дикобраз ['pɔ:kjupain]
puma пума ['pju:mə] Брит.:    Амер.:
puppy щенок ['pʌpi] Брит.:    Амер.:
rabbit кролик ['ræbit] Брит.:    Амер.:
raccoon енот [rə'ku:n]
ram баран [ræm] Брит.:    Амер.:
rat крыса [ræt] Брит.:    Амер.:
raven ворон ['reivn], ['rævn] Брит.:    Амер.:
rhea нанду [hiː]
rhino носорог ['rainəu] Брит.:    Амер.:
rhinoceros носорог [rai'nɔs(ə)rəs] Брит.:    Амер.:
rocky lobster лангуст [ˈrɔkɪ ˈlɔbstə]
rooster петух ['ru:stə]
sable соболь ['seibl]
saiga сайгак [ˈsaɪgə]
salamander саламандра ['sælə,mændə]
scorpion скорпион ['skɔ:pjən] Брит.:    Амер.:
seagull чайка [ˈsiːgʌl]
seal тюлень [si:l] Брит.:    Амер.:
serpent змея ['sə:p(ə)nt] Брит.:    Амер.:
serval сервал [səˈvæl]
shark акула [ʃa:k] Брит.:    Амер.:
she-goat коза [ʃiː gəʊt]
sheep баран,овца [ʃi:p] Брит.:    Амер.:
skunk скунс [skʌŋk] Брит.:    Амер.:
sloth ленивец [sləuθ] Брит.:    Амер.:
snail улитка [sneil] Брит.:    Амер.:
snake змея [sneik] Брит.:    Амер.:
snipe бекас [snaip] Брит.:    Амер.:
snow leopard ирбис [snəʊ ˈlepəd]
sow самка свиньи [səu], [sau] Брит.:    Амер.:
sparrow воробей ['spærəu] Брит.:    Амер.:
sperm whale кашалот [ˈspɜːm weɪl]
spider паук ['spaidə] Брит.:    Амер.:
spiny lobster лангуст [ˈspaɪnɪ ˈlɔbstə]
spurdog катран
squirrel белка ['skwir(ə)l] Брит.:    Амер.:
starfish морская звезда ['sta:fiʃ]
stork аист [stɔ:k] Брит.:    Амер.:
suslik суслик [ˈsʌslɪk]
swallow ласточка ['swɔləu] Брит.:    Амер.:
swan лебедь [swɔn] Брит.:    Амер.:
swine свинья [swain] Брит.:    Амер.:
tapir тапир ['teipə]
tiger тигр ['taigə] Брит.:    Амер.:
titmouse синица [ˈtɪtmaʊs]
toad жаба [təud] Брит.:    Амер.:
tomcat кот [ˈtɒmkæt]
tortoise черепаха ['tɔ:təs] Брит.:    Амер.:
tree frog квакша [triː frɔg]
turkey индейка, индюк ['tə:ki]
turtledove горлица [ˈtɜːtldʌv]
viper гадюка ['vaipə] Брит.:    Амер.:
vixen самка лисицы ['viksn] Брит.:    Амер.:
vulture гриф ['vʌltʃə] Брит.:    Амер.:
walrus морж ['wɔ:lrəs] Брит.:    Амер.:
wasp оса [wɔsp] Брит.:    Амер.:
whale кит [weil] Брит.:    Амер.:
wild boar кабан, дикий кабан [waɪld bɔː]
wild duck кряква [waɪld dʌk]
wild ram архара [waɪld ræm]
wildebeest гну ['wildibi:st]
wolf волк [wulf] Брит.:    Амер.:
wolverine росомаха ['wulvəri:n]
woodpecker дятел ['wud,pekə] Брит.:    Амер.:
worm червь [wə:m] Брит.:    Амер.:
yak як [jæk] Брит.:    Амер.:
zebra зебра ['zi:brə] Брит.:    Амер.: